NETPARKING CroatiaParking.com

HRVATSKA PARKING UDRUGA

OPĆI UVJETI korištenja usluge „Rent a Car Info“

2. Postupak ugovaranja usluge „Rent a Car Info“

Potpisnik zahtjeva ugovara korištenje usluge „Rent a Car Info“ potpisom Pristupnice i prilaganjem ostale potrebne dokumentacije. Podnositelj zahtjeva svojim potpisom potvrđuje točnost podataka navedenih u Pristupnici.
HPU, sukladno uvjetima svoje poslovne politike, zadržava pravo odbiti pristupnicu odnosno odlučuje o odobrenju ili odbijanju pružanja Usluge, bez obaveze da Podnositelju zahtjeva obrazloži svoju odluku. Podnositelj zahtjeva dozvoljava HPU-i da provjeri sve podatke navedene u Pristupnici, kao i da prikupi dodatne informacije.
Trenutkom sklapanja Ugovora o korištenju usluge „Rent a Car Info“ (u daljnjem tekstu: "Ugovor") smatra se trenutak odobrenja Pristupnice od strane HPU-e te davanja Korisniku usluge na korištenje Korisničke identifikacije (korisničkog imena i lozinke).
Ovi Opći uvjeti, kao i Pristupnica uz uvjet da je potpisana od strane Podnositelja zahtjeva te odobrena od strane HPUe čine sadržaj Ugovora. Korisnička identifikacija je u vlasništvu HPU-e i Korisnik ju je dužan vratiti na zahtjev HPUe.

3. Opseg usluge

Usluga „Rent a Car Info“ omogućuje korištenje usluge opisane u dokumentu „Opis usluge Rent a Car Info“ i/ili u uputama o korištenju usluge „Rent a Car Info“.
HPU zadržava pravo izmjene usluge „Rent a Car Info“ bez prethodne najave. O izmjenama usluge HPU Korisnike obavještava na internetskim stranicama. Korisnik pristaje na izmjene usluga i nema pravo zahtijevati naknadu štete nastale uslijed izmjene usluga.

4. Odgovornost za korištenje usluge

Korisnik usluge dužan je držati u tajnosti korisničku identifikaciju i prihvaća potpunu odgovornost za sve obveze nastale njezinim korištenjem.
Korisnik usluge dužan je odmah i neizostavno obavijestiti HPU o gubitku ili neovlaštenoj upotrebi korisničke identifikacije, te o drugim oblicima zloporabe sustava, kao i o svakom korištenju sustava koje nije definirano ili u skladu s uputama za korištenje usluge „Rent a Car Info“, u trenutku pojave istih.

Korisnik usluge odgovoran je za točnost podataka unesenih prilikom zadavanja transakcija zadanih uslugom „Rent a Car Info“ te snosi rizik unosa netočnih podataka i zloporabe usluga u vlastitom okruženju.
Korisnik usluge dužan je poštovati odredbe o zaštiti podataka o vozilima i vlasnicima vozila.
Korisnik usluge se prihvaćanjem ovih Općih uvjeta obvezuje da će za korištenje usluge „Rent a Car Info“ prijavljivati samo ona vozila nad kojima Korisnik usluge raspolaže pravo za iznajmljivanje.
Štetu nastalu Korisnikovim nepridržavanjem odredbi Općih uvjeta snosi Korisnik.

HPU ne snosi odgovornost u slučaju nemogućnosti izvršenja transakcija uslijed greške Korisnika.
HPU ne preuzima odgovornost za nedostupnost usluge „Rent a Car Info“ nastalih kao posljedica tehničkih problema na računalnoj opremi, ispada ili smetnji u telekomunikacijskim kanalima, ispadanja elektroenergetskog sustava ili kao posljedica više sile.
HPU se obvezuje podatke o Korisniku usluge čuvati kao poslovnu tajnu, te iste neće niti na koji način otkriti, učiniti pristupačnim ni iskoristiti, osim u slučajevima određenim zakonom.

5. Naknade

Korištenje usluge „Rent a Car Info“ za Rent a Car tvrtke je bez naknade, a rok korištenja je neograničen.
Za korištenje usluge „Rent a Car Info“ Rent a Car tvrtke trebaju imati PC računalo s pisačem te internet vezu.

6. Otkaz usluge

Korisnik ima pravo otkazati korištenje usluga usluge „Rent a Car Info“ predajom potpisanog zahtjeva.
Korisnik je dužan prilikom predaje zahtjeva za otkaz usluge „Rent a Car Info“, na zahtjev HPU-e, vratiti dodijeljenu korisničku identifikaciju.
HPU zadržava pravo otkazati ili privremeno onemogućiti korištenje usluge „Rent a Car Info“ Korisniku ukoliko korištenje usluge od strane Korisnika, a po procjeni HPU-e predstavlja sigurnosnu prijetnju ili ugrožava poslovanje HPU-e.

7. Suglasnost s uvjetima

Za sve što Općim uvjetima nije predviđeno, primijenit će se važeći zakonski propisi.
HPU zadržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta. Izmjene i dopune Općih uvjeta objavljuju se na internetskim stranicama u obliku pročišćenog teksta. Ukoliko Korisnik u roku 7 dana nakon objavljenih izmjena i dopuna ne otkaže uslugu, smatrat će se da Korisnik prihvaća izmjene i dopune.

8. Rješavanje spora

Međusobne sporove HPU i Korisnik će rješavati sporazumno, u protivnom ugovaraju nadležnost suda u sjedištu HPUe.